Toon van den Dam (bron: J. van der Made)

Toon van den Dam

1910 - 1940

Toon wordt geboren op 21 december 1910 in Langeweg, in de gemeente Terheijden, als zoon van Johannes van den Dam en Wouterina Bouwmeester. Hij heeft een tweelingzus en nog een jongere zus. Na zijn schooltijd volgt Toon zijn vader op als landbouwer.

Als in het najaar van 1939 de oorlogsdreiging vanuit Duitsland sterk toeneemt, wordt het Nederlandse leger gemobiliseerd. Ook Toon meldt zich dan als dienstplichtige en wordt als soldaat ingedeeld bij het 3-III-4 Regiment Infanterie. Tegen deze achtergrond trouwt Toon op 25 april 1940 met Adriana Sweep. Niet lang daarna wordt hij naar Katwijk aan den Rijn gezonden ter verdediging van het nabijgelegen vliegveld Valkenburg, een van de drie vliegvelden rondom Den Haag.

Op 10 mei 1940 valt het Duitse leger Nederland binnen. De Luftwaffe vliegt voor de grondtroepen uit om valschermjagers strategische doelen verderop in Holland in te nemen en Nederland zo tot een snelle overgave te dwingen. Vanaf die eerste oorlogsdag komt het ook tot felle gevechten rondom vliegveld Valkenburg, een van de doelen van de Duitse aanval. Uit de Duitse inlichtingen blijkt echter niet dat het vliegveld op dat ogenblik nog niet voltooid is, met als gevolg dat de zware toestellen zich na landing in de zachte ondergrond boren. De neergekomen Duitsers verschansen zich in het dorp dat vervolgens onder hevig artillerievuur van de Nederlandse verdedigers komt te liggen.

Dit wordt Toon uiteindelijk fataal. Op 11 mei wordt hij in de loop van de strijd door de Duitsers krijgsgevangen genomen en naar het dorp afgevoerd. Bij de Nederlands Hervormde kerk raakt hij daar als gevolg van de Nederlandse beschieting dodelijk gewond. Hij wordt afgevoerd naar de als noodhospitaal ingerichte school in het dorp, maar bezwijkt de dag erop, 12 mei, aan zijn verwondingen. Toon is 29 jaar geworden en vindt zijn laatste rustplaats op het Militair Ereveld Grebbeberg in Rhenen.

Meer
Meer

Steek een kaarsje op

+opsteken
Meer

Reacties

Moos Raaijmakers zei op 17 december 2017

eenheid: 3-III-4 R.I.

Johan van der Made zei op 22 december 2017

TOON VAN DEN DAM
Op de Noord bij Langeweg woonde naast de familie Verkooijen de landbou­wer Van den Dam. Uit beide gezinnen was een zoon gemobi­liseerd. Zoon Toon van den Dam was met groot verlof en ook hij kreeg een oproep voor de mobilisatie. Hij werd ingezet voor de verdediging van Den Haag en omgeving en behoorde tot de 3e com­pagnie van het IIIe bataljon van het 4e Regiment Infanterie (afgekort tot 3-III-4 R.I.).
Op 30 april 1940, was hij ge­trouwd met Adriana Sweep. Twee dagen later moest hij weer terug. Het bataljon, waar­van Toon deel uit­maak­te, lag vanaf 20 april op het vlieg­veld Valkenburg, tussen Leiden en Kat­wijk. Dit vliegveld was in aanleg en nog onge­schikt voor vlieg­tuigen. De twee compagniën infanterie met een sectie zware mi­trail­leurs, die daar voor bewaking waren, telden in totaal 450 man. Hun taak was: "het bestrij­den van vreemde vliegtuigen, die het vliegveld aanvie­len, daarop trachtten te landen of daarop reeds geland waren; het bestrij­den van parachutis­ten op en in de onmiddelijke omgeving van het vliegveld neerdalende; het contro­leren van hen die op het vliegveld werkzaam waren."

In de vroege vrijdagmorgen van de 10e mei werden ze opge­schrikt door vijande­lijke bommenwer­pers. De bommen deden "de dodelijk verschrikte manschappen in grote wanorde" wegrennen. Een over­macht aan Duitse parachu­tisten landde en na een kort gevecht werden Toon en zijn mak­kers gevangen genomen. Het nabij gele­gen dorp Valkenburg werd bezet en daar werden de soldaten opgesloten in de Nederlands-Her­vormde kerk.
De volgende ochtend voerde het Nederlandse leger een tegen­aanval uit op de Duit­sers in Valkenburg, niet wetend dat er enkele hon­derden solda­ten krijgsgevan­gen waren. Bij de be­schie­tingen die toen volg­den, vielen granaten op de kerk waar­door vijf soldaten het leven verloren en tien zwaargewond raakten. Eén van de zwaar­gewonden was Toon van den Dam. Hij is de andere morgen omstreeks 3 uur in het nabij gelegen Katwijk aan de Rijn bezweken.

Vader Van den Dam is samen met een pater Kapucijn naar Katwijk gegaan om zijn zoon te identificeren. Daarna is Toon aldaar begraven.
Op verzoek van zijn nog jonge weduwe, die woonach­tig was te Teteringen, is op 6 augustus het stoffelijk overschot overge­bracht naar de begraaf­plaats "Drie­sprong" (nu Breda) en aldaar weer ter aarde besteld. Tot 1987 heeft Toon van den Dam aldaar gerust, waarna zijn graf is overgebracht naar het militair ereveld "Grebbeberg" te Rhe­nen.

Met dank aan:
– Mevr. Damen-van den Dam
– Sectie Krijgsgeschiedenis Konink­lij­ke landmacht, 's-Gravenha­ge. Versla­gen van de verschillende commandanten over de ge­vechts­han­delingen.

AFBEELDINGEN:
Foto van Toon
Zijn gedachtenisprentje
Zijn grafzerk op de op Militair Ereveld Grebbeberg

IS GEPUBLICEERD:
Johan van der Made & Drs. Jan Broeders, MOBILISATIE 1939-’40 EN BEVRIJDING 1944-’45 Heemkundekring De Vlasselt 70 (1994)

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.

*Deze velden zijn niet verplicht en worden ook niet zichtbaar op deze website. Wij gaan vertrouwelijk om met uw e-mailadres en telefoonnummer.